• Szablon
 • Nadrzędna kategoria: ROOT

Regulamin akademii Klubu Sportowego Kabel

Aby zapewnić przejrzystość i sprawne funkcjonowanie akademii piłkarskiej Klubu Sportowego Kabel prezentujemy poniżej zasady wewnętrznego postępowania. Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem i jego najważniejszymi postanowieniami:

 1. Akademia piłkarska Klubu Sportowego Kabel prowadzi zajęcia sportowe polegające na treningach piłki nożnej.
 2. Zawodnikiem akademii może zostać dziecko, które w roku dołączenia do akademii kończy 7 lat.
 3. Zapisanie zawodnika do akademii odbywa się przez wypełnienie formularza elektronicznego oraz uzupełnienie, podpisanie i dostarczenie deklaracji gry amatora.
 4. Zawodnik, który deklaruje uczestnictwo w zajęciach zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 5. Treningi odbywają się w dniach i godzinach uzgodnionych i podanych w harmonogramie.
 6. Zajęcia w akademii KS Kabel są bezpłatne.
 7. Udział w zajęciach jest obowiązkowy dla wszystkich uczestników. Jeśli zawodnik nie może uczestniczyć w treningu lub meczu winien poinformować o tym swojego trenera z wyprzedzeniem.
 8. Nieusprawiedliwione nieobecności i spóźnienia na zajęciach zawodnika mogą spowodować wyciągnięcie wobec niego konsekwencji dyscyplinarnych.
 9. Każdy zawodnik zobowiązany jest do utrzymania i dbania o koleżeńską atmosferę w drużynie. Ewentualne problemy należy zgłaszać bezzwłocznie trenerowi.
 10. W razie złych warunków atmosferycznych lub innych wypadków losowych akademia zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć po uprzednim poinformowaniu rodziców lub opiekunów.
 11. Rodzic lub opiekun prawny dziecka zapisując dziecko na zajęcia, jednocześnie wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka (zdjęcia i filmy) do celów związanych z działalnością akademii.
 12. Rodzic lub opiekun prawny dziecka winny jest rzetelnie i zgodnie z prawdą wypełnić formularz zgłoszeniowy, a także w razie występowania przewlekłych chorób lub medycznych przeciwwskazań do udziału w zajęciach, dostarczyć stosowne oświadczenie medyczne o stanie zdrowia dziecka wraz z listą i dawkowaniem zażywanych leków.
 13. Za ewentualne szkody powstałe w wyniku nieodpowiedniego zachowania dziecka na zajęciach odpowiada rodzic lub opiekun prawny.
 14. Obowiązkiem zawodnika jest dbanie o sprzęt, higienę i porządek na obiektach akademii.
 15. Zawodnik akademii piłkarskiej KS Kabel ponadto winien:
  a) godnie reprezentować barwy klubowe zarówno w trakcie treningu, jak i poza nim,
  b) trenować w jednolitym stroju treningowym, w odpowiednim obuwiu, posiadać ochraniacze oraz wodę do picia,
  c) w trakcie treningu być skupionym na wykonywanych ćwiczeniach,
  d) być punktualnym, zdyscyplinowanym i sumiennie wykonywać wszystkie ćwiczenia,
  e) szanować sprzęt, który otrzymuje na czas treningów, a który jest własnością akademii,
  f) niezwłocznie informować trenera o wszystkich kontuzjach i dolegliwościach zdrowotnych.
 16. Nieprzestrzeganie lub rażące naruszenie któregoś z punktów regulaminu może być podstawą do wydalenia z akademii.
 17. Wszystkie pozostałe sprawy, których nie określa niniejszy regulamin rozstrzygać ma prawo trener drużyny.